ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลป่าแมต
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       การดำเนินงานของเทศบาล.
      งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลทางการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
       กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
   

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

.......................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 
 
  คลิกที่นี่

 
 
                  

 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 น้ำยมไหลผ่าน  ชมบ้านประทับใจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แหล่งน้ำห้วยขมิ้น ผาคำ  งามล้ำวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การเกษตรสมบูรณ์  รวมศูนย์อุตสาหกรรม  เลิศล้ำแหล่งอาหาร  ตระการตาผ้าทอมือ    พบเห็นเพลิงไหม้..โทร : 054 - 533010
  

 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมตเรื่องโครงการก่อสร้าง   [ 8/25/2015 10:25:41 AM ]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ   [ 7/29/2015 11:59:15 AM ]
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2558   [ 7/24/2015 11:18:58 AM ]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   [ 7/20/2015 6:00:52 PM ]
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ   [ 7/2/2015 5:54:20 PM ]
สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2558   [ 6/22/2015 8:18:35 AM ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 4/27/2015 10:13:39 AM ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์กรสตรี
รณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฯ
กิจกรรม bike for MOM "ปั่นเพื่อแม่"
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
     
 
 
 
 [ 2/21/2014 11:44:45 AM ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 6/24/2014 8:05:43 PM ] อัคคีภัย
 [ 6/24/2014 8:03:28 PM ] สาระน่ารู้เกี่ยวกับภัย
 [ 6/24/2014 7:57:50 PM ] แผ่นดินไหว หลบอย่างไรให้ปลอดภัย
 [ 6/24/2014 7:48:05 PM ] ความรู้เกี่ยวกับดินถล่ม
 [ 1/5/2010 2:17:42 PM ] เอกสารท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซิยนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่
 [ 1/5/2010 2:17:05 PM ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 9/15/2009 10:59:48 AM ] บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ไม่มีข้อความ in the last 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลตำบลป่าแมต
อ.เมือง จ.แพร่  54000 
โทรศัพท์ 054-626982
โทร:      แฟกซ์:       Email :
Copyright 2015.pamat.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.