ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลป่าแมต
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       การดำเนินงานของเทศบาล.
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติ ปี 59
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปี 58
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลทางการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าแมต
      คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแมต
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
   

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

.......................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 
 
  คลิกที่นี่

 
 
                  

 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 น้ำยมไหลผ่าน  ชมบ้านประทับใจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แหล่งน้ำห้วยขมิ้น ผาคำ  งามล้ำวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การเกษตรสมบูรณ์  รวมศูนย์อุตสาหกรรม  เลิศล้ำแหล่งอาหาร  ตระการตาผ้าทอมือ    พบเห็นเพลิงไหม้..โทร : 054 - 533010
  

 
 
  
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าแมต   [ 21/12/2559 15:27:41 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ เทศบาลตำบลป่าแมต   [ 15/12/2559 15:42:34 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   [ 18/11/2559 16:19:17 ]
เทศบาลตำบลป่าแมต รับมอบ "บ้านแพร่ร่วมใจ" วันที่ 3 มิถุนายน 2559   [ 6/6/2559 15:16:03 ]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลป่าแมตคัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 21 มีนาคม 2559   [ 25/3/2559 16:15:01 ]
ประกาศ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559   [ 15/12/2558 13:12:01 ]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมตเรื่องโครงการก่อสร้าง   [ 25/8/2558 10:25:41 ]
     
 
  
        
 
 
 
" วันยุทธหัตถี " สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กราบสวัสดีขอพรปีใหม่ พ.ศ.2560
“ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ”
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2560 " เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง "
กิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
     
 
 
 
 [ 21/2/2557 11:44:45 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 24/6/2557 20:05:43 ] อัคคีภัย
 [ 24/6/2557 20:03:28 ] สาระน่ารู้เกี่ยวกับภัย
 [ 24/6/2557 19:57:50 ] แผ่นดินไหว หลบอย่างไรให้ปลอดภัย
 [ 24/6/2557 19:48:05 ] ความรู้เกี่ยวกับดินถล่ม
 [ 5/1/2553 14:17:42 ] เอกสารท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซิยนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่
 [ 5/1/2553 14:17:05 ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 15/9/2552 10:59:48 ] บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ไม่มีข้อความ in the last 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลตำบลป่าแมต
อ.เมือง จ.แพร่  54000 
โทรศัพท์ 054-626982
โทร:      แฟกซ์:       Email :
Copyright 2015.pamat.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.