ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลป่าแมต
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       การดำเนินงานของเทศบาล.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลทางการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
       กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

........................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 น้ำยมไหลผ่าน  ชมบ้านประทับใจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แหล่งน้ำห้วยขมิ้น ผาคำ  งามล้ำวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การเกษตรสมบูรณ์  รวมศูนย์อุตสาหกรรม  เลิศล้ำแหล่งอาหาร  ตระการตาผ้าทอมือ    พบเห็นเพลิงไหม้..โทร : 054 - 533010
  

 
 
  
ป้องกันไฟป่า   [ 10/2/2557 15:10:49 ]
เชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่   [ 10/2/2557 15:05:59 ]
รับสมัครพนักงานดับเพลิง   [ 9/12/2556 10:52:53 ]
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 15/10/2556 15:10:10 ]
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 15/10/2556 15:07:32 ]
กำหนดการดำเนินการพ่นหมอกควัน ในเขตเทศบาลตำบลป่าแมต   [ 16/8/2556 14:34:01 ]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา   [ 12/2/2556 14:43:35 ]
     
 
  
        
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
งานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
กีฬาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สัมพันธ์ ประจำปี 2557
งานวันเด็ก ประจำปี 2557
     
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 5939 ร่วมแสดงความคิดเห็น 27-เมย.-12 ตอบ 0/อ่าน 1051
ห้ามเข้า 6000 สามารถแสดงความคิดเห็น และพูดคุยกับเทศบาลตำบลป่าแมตได้ 10-กย.-13 ตอบ 1/อ่าน 316
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลตำบลป่าแมต
อ.เมือง จ.แพร่  54000 
โทรศัพท์ 054-626982