ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลป่าแมต
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       การดำเนินงานของเทศบาล.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลทางการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
       กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ] 

  เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

เทศบาลตำบลป่าแมต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ ิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอยกลาย  บ้านต้นห้า  หมู่่ 8  ตำบลป่าแมต
และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ณ ห้องประชุม  ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวป่าแมต

 

 

ทำรายการเมื่อ: 20-กพ.-14at 15:09

.............................................................................................

        

ถวายพระพร สมเด็จพระบรมฯ
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดแพร่
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557
     

 

 

 เทศบาลตำบลป่าแมต
อ.เมือง จ.แพร่  54000 
โทรศัพท์ 054-626982