ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลป่าแมต
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       การดำเนินงานของเทศบาล.
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2556
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลทางการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
       กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ] 

  เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

เทศบาลตำบลป่าแมต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ ิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอยกลาย  บ้านต้นห้า  หมู่่ 8  ตำบลป่าแมต
และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ณ ห้องประชุม  ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวป่าแมต

 

 

ทำรายการเมื่อ: 20-กพ.-14at 15:09

.............................................................................................

        

..มอบผ้าห่ม...
วันยุทธหัตถี....
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
กีฬาเทศบาลและ อบจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
     

 

 

 เทศบาลตำบลป่าแมต
อ.เมือง จ.แพร่  54000 
โทรศัพท์ 054-626982