ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลป่าแมต
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       การดำเนินงานของเทศบาล.
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติ ปี 59
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปี 58
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
      ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลทางการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าแมต
      คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแมต
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

.............................................................................................

        

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าแมต ปีพ.ศ.2559
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
โครงการ “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง”
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     

 

 

 เทศบาลตำบลป่าแมต
อ.เมือง จ.แพร่  54000 
โทรศัพท์ 054-626982
โทร:      แฟกซ์:       Email :
Copyright 2015.pamat.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.