ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 298,521 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลป่าแมต

  • เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
  • โทรศัพท์ 054-626982 โทรสาร 054-626982
    อีเมล์ tumbonpamat@hotmail.com
นายก
หน้าห้องนายก
054-626982 ต่อ 14
สำนักปลัด
ห้องปลัด
054-626982 ต่อ 15
รองปลัด
054-626982 ต่อ 12
สำนักปลัด(หน้า)
054-626982 ต่อ 11
สำนักปลัด(หลัง)
054-626982 ต่อ 17
กองคลัง
กองคลัง
054-626982 ต่อ 13
กองช่าง
กองช่าง
054-626982 ต่อ 16
กองการศึกษา
กองการศึกษา
054-523522
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
054-523277
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
054-533010

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา