ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 298,438 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 122 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
21 เม.ย. 64ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อรถเข็น 6 ล้อ แบบฐานโ่ค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและงานเชื่อมทางร่วม บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและงานเชื่อมทางร่วม หมู่ 5 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและงานเชื่อมทางร่วม หมู่ 5 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและงานเชื่อมทางร่วม บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 9 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 9 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมณีวรรณ หมู่ 4 และหมู่ 11 ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31 มี.ค. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแมต เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำโค้ง เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมณีวรรณ หมู่ 11 ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมณีวรรณ หมู่ 4 และหมู่ 11 ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปลี่ยนภาษา