นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 45,698 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ม.ค. 64แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(มท 0810.3/ว73 - ลว. 14 ม.ค. 64) 
14 ม.ค. 64พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(มท 0816.5/ว72 - ลว. 14 ม.ค. 64) 
14 ม.ค. 64สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564)(มท 0816.3/ว71 - ลว. 14 ม.ค. 64) 
14 ม.ค. 64ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)(มท 0810.7/ว61 - ลว. 13 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง[เอกสารแนบ 1][เอกสารแนบ 2](มท 0803.3/ว66 - ลว. 13 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)(มท 0803.3/ว65 - ลว. 13 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers(มท 0810.2/ว62 - ลว. 13 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม[เอกสารแนบ](มท 0820.2/ว59 - ลว. 13 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0803.3/ว54 - ลว. 12 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0808.3/ว201 - ลว. 12 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/471-546 - ลว. 12 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน(มท 0802.3/ว48 - ลว. 11 ม.ค. 64) 
13 ม.ค. 64ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.2/ว4 - ลว. 11 ม.ค. 64) 
12 ม.ค. 64รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563(มท 0820.2/ว52 - ลว. 12 ม.ค. 64) 
12 ม.ค. 64แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4(มท 0809.4/ว55 - ลว. 12 ม.ค. 64) 
12 ม.ค. 64กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)(มท 0809.4/ว16 - ลว. 12 ม.ค. 64) 
12 ม.ค. 64ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564(มท 0810.7/ว51 - ลว. 11 ม.ค. 64) 
12 ม.ค. 64หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[เอกสารแนบ 1][เอกสารแนบ 2][เอกสารแนบ 3][เอกสารแบบ 4](มท 0803.3/ว50 - ลว. 11 ม.ค. 64) 
12 ม.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(มท 0819.2/ว42 - ลว. 8 ม.ค. 64) 
11 ม.ค. 64การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0810.3/ว46 - ลว. 11 ม.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/519 | แสดง 20 จาก 10369 รายการ
เปลี่ยนภาษา