เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศการปรับปรุงคู่มือประชาชนอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
คู่มือประชาชนกองสาธารณสุขทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB