เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล .อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ปรับปรุงภารกิจอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ขั้นตอนการชำระภาษีป้ายอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศจัดตั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ห้วยไร่อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.6อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของเทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB