เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตราอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
9 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการกองทุน LTC พิจารณาอนุมัติแคแพลน จำนวน 10 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตราอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
กิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
เทศบาลตำบลป่าแมต ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
เทศบาลตำบลร้องกวาง มีความประสงค์จ้างเหมาบริการทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
เผยแพร่แผนการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า ครั้งที่ 5/2563 และประชุมอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลป่าแมต และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุ ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
อบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน” เทศบาลตำบลป่าแมต ปี 2563 ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ข้อบัญญติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ศึกษาดูงานหมู่บ้าน Zero Wasteอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB