วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กล่าวรายงานโดย .. นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตตำบลป่าแมต

ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

ระหว่างเทศบาลตำบลป่าแมต ผู้ประกอบการร้านอาหาร

ตลาดสดและมินิมาร์ท องค์กรชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตตำบลป่าแมต

ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างมีคุณภาพ

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย

พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต , ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต ,

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เข้าร่วม

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต