วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวเปิดอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน”

เทศบาลตำบลป่าแมต ปี 2563

กล่าวรายงานโดย .. นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ

และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณประพจน์  สุขพัทธี (ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่) และ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรในการอบรม

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต