วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวเปิด “โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลป่าแมต”

และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุ

กล่าวรายงานโดย .. นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่โดดเด่น ควรค่าแก่การสืบสาน

และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบทอดและเรียนรู้ภูมิปัญญา ,

เพื่อจัดทำข้อมูลทำเนียบคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้สังคม

ชุมชน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ,

เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

ผ่านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลป่าแมต

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย

พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ผู้สูงอายุตำบลป่าแมต ,

ครูและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่