เทศบาลตำบลป่าแมต

นำโดย .. นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๓

ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าแมต

ให้มีหลักธรรมในการประพฤติ ปฏิบัติตน มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ลดผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วัด เทศบาล และประชาชน

ณ ๙ วัด ได้แก่ วัดน้ำชำ วัดสุพรรณ วัดสองแคว วัดมณีวรรณ วัดต้นห้า

วัดเชตวัน(ตำบลในเวียง) วัดน้ำโค้ง วัดมหาโพธิ์ วัดหนองใหม่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่