วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวเปิดประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าแมต

เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางปฏิบัติตลอดจนเป็นการปรึกษาหารือ

ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

และ กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลป่าแมต

ดำเนินการตามแนว 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่