ยินดีต้อนรับ .. สู่เทศกาลงานลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง

ต๋ามฮีต โตยฮอย สืบสานวัฒนธรรม บ้านเฮา

เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประธานพิธีเปิดงานการจัดงานลอยกระทง โดย นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ (นายอำเภอเมืองแพร่)

กล่าวรายงานโดย นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อให้เกิดพลังความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี ในชุมชนตำบลป่าแมต ,

เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ ,

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต ,

กำนัน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วมกิจกรรม

ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่