วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย ..

คณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

และ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าแมต

ร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุทธิพันธ์  ทองไหล

(นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร)

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓

เป็นผู้ที่ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่สำคัญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

จึงขอประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นฑิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต