นายเจริญ สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต) 

พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง 

ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) 

โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่