เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เทศบาลตำบลป่าแมต

แชร์

วันอังคาร ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

การมอบหน้ากากอนามัย

โดย นายโชคดี   อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) ประธานในพิธี

กล่าวรายงานโดย .. นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด – ๑๙

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแมตไม่ให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

มาตรการในการป้องกันตนเองที่สำคัญประการ คือ การสวมหน้ากากอนามัย

และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถโดยเข้าถึงหน้ากากอนามัย

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกชนิด

ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เท่านั้น

ยังรวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลป่าแมต ,

ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชน ตัวแทนจิตอาสาของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าแมต ,

นายต่อพงษ์  ทับทิมโต (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) ,

นายประพจน์  สุขพัทธี (ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่)

เข้าร่วมการมอบหน้ากากอนามัย

โดยผู้ร่วมงานทุกท่านได้รับการตรวจจุดคัดกรอง

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต

ได้วัดไข้ด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิตอลแบบยิงหน้าผาก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจหาอาการเบื้องต้นของโรคโควิด – ๑๙

และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หนึ่งในหนทางป้องกันการติดเชื้อ

“ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด ๑๙” เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส

ณ อาคารกาญจนาบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB