เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เทศบาลตำบลป่าแมต

แชร์

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เทศบาลตำบลป่าแมต

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมตในวันที่ 5 และ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน สิ่งสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของประชาชน

เทศบาลตำบลป่าแมตได้สำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 หมวด 2

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ข้อ 8

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแมตได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และตามระเบียบข้อ 9

ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ให้นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ

และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 12

สถานที่กลางตามข้อ 19 มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้

(2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ทำการหมู่บ้าน

ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

(3) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

(4) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม

(5) การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต เข้าร่วมมอบ

ณ เทศบาลตำบลป่าแมต


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB