เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2563

แชร์

“ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ”

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

และเพื่อเผยแพร่ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ,

เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ,

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแมต

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก

และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ,

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก

และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็กมีความสุข สนุกสนานในวันของเด็ก ,

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริม ทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้ช่วยกันระดมสรรพกำลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้น

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคมทัดเทียม นานาอารยะประเทศ ,

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ  

กล่าวรายงานโดย นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต ,

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต ,

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) ,

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) เข้าร่วม

ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB