เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแมตและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต

แชร์

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

ประธานกล่าวเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแมต

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต”

กล่าวรายงานต่อประธานโดย ..

นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย ความสามัคคี อดทน

การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงร่วมกัน

และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต ,

ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าแมต ,

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วม

กล่าวปิดกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแมตโดย ..

นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

ณ อาคารกาญจนาบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต

ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB