เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก” ตามโครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขตเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563

นายฉลาด  กันกา (รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวเปิดกิจกรรม “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกัน

การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19)

และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก”

ตามโครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขตเทศบาลตำบลป่าแมต

ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและลดความรุนแรง

ของโรคไข้เลือดออก และการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ

ในเขตเทศบาลตำบลป่าแมต เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

กล่าวรายงานโดย ..นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต ,

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ,

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชน และ อสม.ตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB