วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 

 นายเจริญ สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแมต) 

กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลป่าแมต 

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแมต 

โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ 

ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต 

และนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 

โดยมี นางดวงพร รองเดช (รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต) เป็นวิทยากรในการอบรม , 

คุณประพจน์ สุขพัทธี (ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่) , 

คุณอนุชิต กันตะกวาง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต) , 

คุณอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ร่วมกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 

ประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลป่าแมต 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต