วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 

นายเจริญ สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต) 

กล่าวเปิดประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าแมต 

เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางปฏิบัติตลอดจนเป็นการปรึกษาหารือ

ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 

และมาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

โดยมี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย 

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วมประชุม 

ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต