เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เทศกาลงานลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง ต๋ามฮีต โตยฮอย สืบสานวัฒนธรรม บ้านเฮา เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2563 193 พ.ย. 63
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลป่าแมต1929 ต.ค. 63
ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าแมต เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางปฏิบัติตลอดจนเป็นการปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และ กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลป่าแมต ดำเนินการตามแนว 5 ส 2229 ต.ค. 63
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น8712 ต.ค. 63
กิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 198 ต.ค. 63
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลป่าแมต และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุ 4425 ก.ย. 63
อบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน” เทศบาลตำบลป่าแมต ปี 2563 3625 ก.ย. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓3518 ก.ย. 63
มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ4814 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย489 ก.ย. 63
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒4115 ก.ค. 63
คณะผู้บริหารนำพนักงานเทศบาลเข้าวัดในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตและวัดเชตวันทุกวันพระ418 ก.ค. 63
คณะผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตรวจติดตามการดำเนินงานบ่อขยะเอกชน771 ก.ค. 63
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงนาม4717 มิ.ย. 63
กิจกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย4517 มิ.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เทศบาลตำบลป่าแมต 13029 พ.ค. 63
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น8021 พ.ค. 63
มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมต สนับสนุนโดย บริษัท บีทูโฮเทล จำกัด11024 เม.ย. 63
รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยกิจกรรมในการนำไปช่วยเหลือสังคม หรือชุมชน ในการร่วมรณรงค์ต่อสู้กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”7624 เม.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตำบลป่าแมต ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20197524 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB