เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1218 ก.ย. 63
มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ1614 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย239 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง802 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4311 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2410 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น306 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง4124 ก.ค. 63
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต3515 ก.ค. 63
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒2815 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2315 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2415 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายเทศบาลตำบลป่าแมต2315 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2115 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2115 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลป่าแมต2215 ก.ค. 63
บันทึกการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒2414 ก.ค. 63
คณะผู้บริหารนำพนักงานเทศบาลเข้าวัดในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตและวัดเชตวันทุกวันพระ268 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน338 ก.ค. 63
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)254 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB