เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เทศกาลงานลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง ต๋ามฮีต โตยฮอย สืบสานวัฒนธรรม บ้านเฮา เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2563 193 พ.ย. 63
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลป่าแมต1929 ต.ค. 63
ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าแมต เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางปฏิบัติตลอดจนเป็นการปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และ กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลป่าแมต ดำเนินการตามแนว 5 ส 2229 ต.ค. 63
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น8612 ต.ค. 63
กิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 198 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลป่าแมต ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕236 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ8328 ก.ย. 63
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลป่าแมต และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุ 4425 ก.ย. 63
อบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน” เทศบาลตำบลป่าแมต ปี 2563 3625 ก.ย. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓3518 ก.ย. 63
มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ4814 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย489 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง1862 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5711 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4410 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น476 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง6224 ก.ค. 63
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต5515 ก.ค. 63
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒4115 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ3615 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB