เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คณะผู้บริหารนำพนักงานเทศบาลเข้าวัดในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตและวัดเชตวันทุกวันพระ58 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน48 ก.ค. 63
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)54 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส114 ก.ค. 63
คณะผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตรวจติดตามการดำเนินงานบ่อขยะเอกชน91 ก.ค. 63
การประชุมประชาคมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแมต41 ก.ค. 63
การประชุมประชาคมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้านต้นห้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแมต51 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓629 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่929 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์926 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต824 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแมต624 มิ.ย. 63
กิจกรรมร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด-พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-2019524 มิ.ย. 63
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับหลายหน่วยงาน724 มิ.ย. 63
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงนาม1017 มิ.ย. 63
กิจกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย1217 มิ.ย. 63
การชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 25631312 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล511 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต711 มิ.ย. 63
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563129 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB