เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน48 ก.ค. 63
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)54 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส114 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓729 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่929 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์1026 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต824 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแมต624 มิ.ย. 63
กิจกรรมร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด-พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-2019524 มิ.ย. 63
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับหลายหน่วยงาน724 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล511 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต711 มิ.ย. 63
ระเบียบการใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต109 มิ.ย. 63
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ159 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการรับสินบน79 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒109 มิ.ย. 63
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง99 มิ.ย. 63
มาตรการการใช้รถราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต89 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลป่าแมต169 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB