เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต4315 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2815 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่3215 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายเทศบาลตำบลป่าแมต2915 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2515 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2615 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลป่าแมต2615 ก.ค. 63
บันทึกการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒3214 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน388 ก.ค. 63
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)304 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส364 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓3529 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่3529 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์4026 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต4224 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแมต3524 มิ.ย. 63
กิจกรรมร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด-พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-20193224 มิ.ย. 63
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับหลายหน่วยงาน3224 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล3411 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต3311 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB