นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 45,720 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ค. 63รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายเทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
14 ก.ค. 63บันทึกการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลป่าแมต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ แชร์  
8 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน แชร์  
4 ก.ค. 63สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) แชร์  
4 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
29 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ แชร์  
29 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่ แชร์  
26 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ แชร์  
24 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
24 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
24 มิ.ย. 63กิจกรรมร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด-พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 แชร์  
24 มิ.ย. 63กิจกรรมการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับหลายหน่วยงาน แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา