ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าแมต

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ ๑

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ในวัน และเวลาราชการ)

ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ