นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 336,514 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ คุณภาพชีวิตดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเมืองน่าอยู่
เชิดชูธรรมาภิบาล ยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน
2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
3) ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ฟื้นฟู รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
4) จัดให้มีและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
5) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งช่องทางในการขยายตัวทางการท่องเที่ยวและการกีฬา
9) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
10) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารจัดการ ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
11) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
12) ส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
13) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
14) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
15) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน
เปลี่ยนภาษา