เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุทธิพันธ์ ทองไหล

  นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  089-8525246

 • จ.ส.อ.วุธ สายอุต

  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  093-2625198

 • นายฉลาด กันกา

  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  089-8508330

 • นายสมศักดิ์ ปานทรัพย์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  091-8545081

 • นายผ่าน ใจเย็น

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  093-23508090.02s. 0.50MB