เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุทธิพันธ์ ทองไหล

  นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  089-8525246

 • นายฉลาด กันกา

  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  089-8508330

 • นายสมปรารถนา แมตสี่

  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  082-1687507

 • นายสมศักดิ์ ปานทรัพย์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  091-8545081

 • นายอดิศักดิ์ ศรีโพธิ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  099-29615490.01s. 0.50MB