นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 336,493 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเจริญ สิทธิศร

  ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต

  097-9248183

 • นางดวงพร รองเดช

  รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต

  089-9974924สำนักปลัด

 • นางกมลพรรณ อินทรประดิษฐ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางกนกวรรณ ยาวิชัย

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางวิภาดา จรรยาสิทธิ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายจิระนันท์ วงศ์อรินทร์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายบุญเนตร ศรีมณี

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอังคณา แห่งพิศ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายวิชิต สายาจักร์

  นิติกร

 • นางจุฑามาศ บุญจันทร์

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางศุภิสรา ธารเนตร

  เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

 • นางสาวสุดใจ มนุษย์สม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าที่ ร.ต.นพดล เรืองรินทร์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • จ.ส.อ.ทอม ยุทธแสน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวสิริกัญญา ศรีนิกร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางอนงค์นุช เสนานุรักษ์วรกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวสุพิชา สิทธิศร

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสายเป มะทะ

  แม่บ้าน

 • นายภาสกร เหมืองจา

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายทวีศักดิ์ ใจกลม

  พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง

กองคลัง

 • นางสาวมินตรา สกุลอ๊อด

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวนิตยา เจาะจง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางกรรณิการ์ พริ้งเพลิด

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางกันยาวัลย์ ใจกลม

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางศิริขวัญ ต๊ะถิ่น

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวบุปผา อินทุ่ง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางอรพรรณ ทะจักร์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวมนัสนันท์ แสงคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายมณเฑียร ถาโถม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุทิน มันทากาศ

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายสิรวุฒิ วงสุยะ

  วิศวกรโยธา

 • นายสุรชัย ใต้คีรี

  นายช่างโยธา

 • นายณัฐวุฒิ นาตัน

  นายช่างโยธา

 • นายสกานต์ เทียมแสน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมจิตร ฤทธิชัย

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายธีระวัฒน์ ยาวิชัย

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาววณิชญา กันกา

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นางปภาวี ต่อมแก้ว

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิช

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาวกาญขจร สกุลอ๊อต

  นักวิชาการศึกษา

 • นางนันธิดา จีกัน

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางเบญจรักษ์ เขื่อนพันธ์โชค

  ครู คศ.2

 • นางพัชราภรณ์ อึ้งตระกูล

  ครู คศ.2

 • นางสาวพสุมนต์ เกตุศรี

  ครู คศ.2

 • นางมลฤดี เตปัง

  ครู คศ.1

 • นางวิไลภรณ์ ทองหมื่น

  ครู คศ.1

 • นางศิริกัญญา โพธิ์คำ

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวประภาพร เมฆิน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพัชรีภรณ์ พบสระบัว

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกัญชลี เกตสี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจีรนันท์ เทียนขาว

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจิดาภา อนุขุน

  ผู้ช่วยครู

 • นางสาวณัฐณิชา บัวระกูล

  ผู้ช่วยครู

 • นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สายอุต

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายฐิติพงศ์ พุ่มพวง

  ภารโรง

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสิริดา นากิจ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • นายกัณฑ์ ก้อนแก้ว

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางสาวมณีนุช ยิ่งยง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นางณัฐชยา จีกัน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุดาพร ชวลิตชีวิน

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางวิชุดา สินธุคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวหทัยชนก ขวัญอยู่

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

 • นายจักราวุธ พุ่มภัทรชาติ

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายถาวร จรรยาสิทธิ์

  พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน

 • นายพันธ์ เกตสี

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายสุพล เกตสี

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายพงษ์ธร ป้องกัน

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะเปลี่ยนภาษา