ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 298,499 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
14 ก.ค. 63แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แชร์  
8 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
30 มิ.ย. 63แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แชร์  
11 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย แชร์  
11 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคล แชร์  
11 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 แชร์  
11 มิ.ย. 63แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561 - 2563) แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส แชร์  
11 มิ.ย. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563 แชร์  
11 มิ.ย. 63คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน แชร์  
11 มิ.ย. 63ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
11 มิ.ย. 63การดำเนินงานการแต่งตั้งบรรจุพนักงาน แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา