เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553131
เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2558132
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2556134
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2556130
เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2555138
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553135
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553132

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB