เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒142
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒143
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔136
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓140
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)147
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 136
หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย134
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคล130
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563139
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561 - 2563)135
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส136
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563142
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน128
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต132
การดำเนินงานการแต่งตั้งบรรจุพนักงาน130

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB