เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓14
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)17
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 110
หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย19
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคล18
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563110
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561 - 2563)17
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส17
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563116
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน16
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต19
การดำเนินงานการแต่งตั้งบรรจุพนักงาน17

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB