เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒127
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒127
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔122
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓125
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)129
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 128
หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย127
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคล124
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563128
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561 - 2563)123
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส128
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563131
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน121
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต126
การดำเนินงานการแต่งตั้งบรรจุพนักงาน123

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB