ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 298,564 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
16 ต.ค. 63"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ" แชร์  
16 ต.ค. 63"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ" แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. แชร์  
8 มิ.ย. 63มาตรฐานการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือเบี้ยยังชีพ แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มืองานป้องกัน แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือควบคุมอาคาร แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือการสงเคราะห์ แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือการจัดทำงบประมาณ แชร์  
8 มิ.ย. 63มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา