ยุทธศาสตร์การพัฒนา
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา สร้างสุขภาพ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
– ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
– ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดแพร่
– ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
– ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัว เรือนให้ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง
– ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคารสถานที่และสถานที่ประกอบการ
– สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
– พัฒนาและฟื้นฟูการใช้ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เหมาะสม
– จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
– พัฒนาลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา
– จัดระบบกำจัดน้ำเสีย
– ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
– จัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
– จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรป.
– จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งกา รบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุบัติภัยและสาธารณภัย
– รณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดสาธารณภัย
– บรรเทาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย
– พัฒนาองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลปลอดภัยในชุมชน
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
– พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
– จัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่ในฤดูแล้ง
– พัฒนาระบบการส่งน้ำให้ทั่วถึง
– จัดองค์กรบริหารจัดการน้ำ
– ยุทธศาสตร์การจัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ
– จัดให้มีแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
– พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตและจำหน่าย
– พัฒนาปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
– ยุทธศาสตร์การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้ทั ่วถึง
– ดำเนินการจัดผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
– พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภ าพที่ดีสามารถสัญจรไปมาสะดวก
– จัดสร้างถนนที่ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการคมนาคม
– พัฒนาระบบการบริหารการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
– ดูแลบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ในพื้นที่ขาดแคลน
– ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
– จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บนเส้นทางคมนาคม
– จัดหาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าเช่น โซลาเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบตเตอรี่
– ส่งเสริม สนับสนุนให้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
– ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
– เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
– จัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน
– จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในประ เทศและต่างประเทศ
– ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
– พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะ ฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของต ลาดแรงงาน
– ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ไม่ส่งผลเสียต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม
– ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอาชีพต่าง ๆ
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุน
– พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงเอกลักษณ์ สมบูรณ์สวยงาม
– พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
– ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง
– จัดให้มีการอบรมให้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
– ส่งเสริมการลงทุนการประกอบกิจการต่าง ๆในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานบริการข้อมูลนักลงทุน งานศึกษาลู่ทางการลงทุนและงานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน
– ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงผจญภัยและสุขภาพ
– ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
– ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
– ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
– ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
– สนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา
– ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
– ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของศาสนา
– ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม คำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่ให้ถูกต้องเหมาะสม
– ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
– อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
– อนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน
– ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา สร้างสุขภาพ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและเพื่อพื้นฐาน
– ส่งเสริมองค์กรทุกภาคส่วนให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
– จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและการเล่นกรีฑา
– สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้มีการรักษาสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกา ยและจิตใจ
– จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่คุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
– ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
– ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ
– สร้างจิตสำนึกรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามรักษาบำบัดยาเสพติด
– ยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
– การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
– จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
– การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ที่มั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
– พัฒนาความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว
– ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
– พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
– พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี
– พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมั ย
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
– พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดสวยงา ม
– จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
– จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)
– ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
– พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง
– ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่า ง ๆ
– ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน
– ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน แก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป
– สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
– ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุม ชน