เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต120
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ"117
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ"115
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ขอรับบริการของเทศบาลตำบลป่าแมต135
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์141
แบบขอใช้อาคารหรือห้องประชุม137
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ137
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ135
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด134
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2562145
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2561128
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2560133
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต 134
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแมต 134
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแมต 131
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแมต 135
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต 135
คู่มือส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น134
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.132
มาตรฐานการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น128

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB