เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ"15
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ"14
คู่มือส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น130
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.128
มาตรฐานการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น125
คู่มือเบี้ยยังชีพ126
คู่มืองานป้องกัน127
คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ125
คู่มือควบคุมอาคาร127
คู่มือการสงเคราะห์127
คู่มือการจัดทำงบประมาณ128
มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ128
คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย131
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.126

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB