นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 336,615 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ

เทศบาลตำบลป่าแมต เดิมได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ขึ้นเป็น “เทศบาลตำบลป่าแมต” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เทศบาลตำบลป่าแมตตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน 15 หมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมตตั้งอยู่บนถนนสุพรรณ-ต้นห้า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร. 2022) เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลป่าแมต ตั้งอยู่บนถนนสายสุพรรณ-ต้นห้า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร.2022) เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ตำบลป่าแมตเป็น 1 ใน 20 ตำบลของอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 700 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ เขตตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
ทิศใต้ติดต่อกับ เขตตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เขตตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
ทิศตะวันตกติดต่อกับ เขตตำบลเวียงต้า อำเภอลอง


ข้อมูลตำบลป่าแมต
ตำบลป่าแมต เป็น 1 ใน 20 ตำบลของอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 700 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,500 ไร่ มีหมู่บ้านต่างๆ ที่รับผิดชอบ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโค้ง9. หมู่ที่ 9 บ้านมหาโพธิ์
2. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำชำ10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหม่
3. หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ11. หมู่ที่ 11 บ้านมณีวรรณ
4. หมู่ที่ 4 บ้านมณีวรรณ 12. หมู่ที่ 12 บ้านสุพรรณ
5. หมู่ที่ 5 บ้านมหาโพธิ์13. หมู่ที่ 13 บ้านร้องขี้ปลา
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองใหม่ 14. หมู่ที่ 14 บ้านน้ำโค้ง
7. หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว 15. หมู่ที่ 15 บ้านมหาโพธิ์
8. หมู่ที่ 8 บ้านต้นห้า

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลป่าแมต มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ประมาณร้อยละ 69.5 ของพื้นที่ทั้งหมด อีกร้อยละ 30.5 เป็นพื้นที่ราบได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัย มีแม่น้ำยมไหลผ่านและคลองชลประทาน แม่ยมฝั่งขวาไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแมตจัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนโดยเฉพาะฤดูฝน หรือแบบ ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) เนื่องจากอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุม ทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแมต แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฝนจะตกชุกระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน

ประชากร
>>> กดคลิกเพื่อดูข้อมูลสถิติประชากร 4 มกราคม 2564
เปลี่ยนภาษา