ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 165,293 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ

เทศบาลตำบลป่าแมต เดิมได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ขึ้นเป็น “เทศบาลตำบลป่าแมต” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เทศบาลตำบลป่าแมตตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน 15 หมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมตตั้งอยู่บนถนนสุพรรณ-ต้นห้า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร. 2022) เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลป่าแมต ตั้งอยู่บนถนนสายสุพรรณ-ต้นห้า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร.2022) เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ตำบลป่าแมตเป็น 1 ใน 20 ตำบลของอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ เขตตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
ทิศใต้ติดต่อกับ เขตตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เขตตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
ทิศตะวันตกติดต่อกับ เขตตำบลเวียงต้า อำเภอลอง


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลป่าแมต มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ประมาณร้อยละ 69.5 ของพื้นที่ทั้งหมด อีกร้อยละ 30.5 เป็นพื้นที่ราบได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัย มีแม่น้ำยมไหลผ่านและคลองชลประทาน แม่ยมฝั่งขวาไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแมตจัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนโดยเฉพาะฤดูฝน หรือแบบ ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) เนื่องจากอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุม ทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแมต แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฝนจะตกชุกระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน

ประชากร
>>> กดคลิกเพื่อดูข้อมูลสถิติประชากร 4 มกราคม 2564
เปลี่ยนภาษา