เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลป่าแมต ตั้งอยู่บนถนนสายสุพรรณ-ต้นห้า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร.2022) เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ตำบลป่าแมตเป็น 1 ใน 20 ตำบลของอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ เขตตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
ทิศใต้ติดต่อกับ เขตตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันออกติดต่อกับ เขตตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
ทิศตะวันตกติดต่อกับ เขตตำบลเวียงต้า อำเภอลอง

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลป่าแมต มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ประมาณร้อยละ 69.5 ของพื้นที่ทั้งหมด อีกร้อยละ 30.5 เป็นพื้นที่ราบได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัย มีแม่น้ำยมไหลผ่านและคลองชลประทาน แม่ยมฝั่งขวาไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแมตจัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนโดยเฉพาะฤดูฝน หรือแบบ ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) เนื่องจากอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุม ทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าแมต แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฝนจะตกชุกระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน

ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1น้ำโค้ง 308 335 643 257
2น้ำชำ 472 492 964 349
3สุพรรณ 308 411 719 248
4มณีวรรณ 413 460 873 300
5มหาโพธิ์ 580 676 1,256 646
6หนองใหม่ 439 492 931 467
7สองแคว 454 497 951 474
8ต้นห้า 340 399 739 252
9มหาโพธิ์ 434 470 904 300
10หนองใหม่ 385 462 847 299
11มณีวรรณ 444 475 919 302
12สุพรรณ 359 368 727 305
13ร้องขี้ปลา 154 209 363 162
14น้ำโค้ง 366 419 785 263
15มหาโพธิ์ 263 291 554 174
รวม5,720 6,458 12,178 4,800

แหล่งข้อมูล : ที่ทำการอำเภอเมืองแพร่ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)


ช่วงอายุประชากร
เพศ
ที่ช่วงอายุชายหญิงรวม
10-9 ปี 496 548 1,044
210-14 ปี 327 327 654
315-24 ปี 700 696 1,396
425-34 ปี 783 751 1,534
535-49 ปี 1,264 1,397 2,661
650-59 ปี 901 1,105 2,006
760 ปีขึ้นไป 1,248 1,626 2,874

แหล่งข้อมูล : ที่ทำการอำเภอเมืองแพร่ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
0.02s. 0.75MB