เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

ตำบลมีเส้นทางการคมนาคมที่ติดต่อกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้

1. ติดต่อกับตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ ตามทางหลวงชนบท หมายเลข พร.4016 ถนนสาย บ้านหัวเมือง–บ้านสุพรรณ และตามทางหลวงชนบท หมายเลข พร.2023 สายรามคำแหง
2. ติดต่อกับตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ตามทางหลวง หมายเลข 101 ถนนยันตรกิจโกศล และตามทางหลวงชนบท หมายเลข พร.4016 ถนนสายบ้านหัวเมือง-บ้านสุพรรณ
3. ติดต่อกับตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ตามทางหลวง หมายเลข 1023 สายแพร่-ลอง และตามทางท้องถิ่นบ้านมหาโพธิ์
4. ติดต่อกับตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ตามทางหลวง หมายเลข 1023 สายแพร่-ลอง
- ถนนสายหลักเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของทางหลวง สายแพร่-ลอง
- ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนลูกรัง สภาพ ถนนบางสายมีการเสื่อมสภาพแต่ยังใช้งานได้ดี


โทรศัพท์

ประชากรตำบลป่าแมตส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) หรือ Smart Phone เพื่อติดต่อและเข้าถึงข่าวสาร โดยมีเสาสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 9 แห่ง มีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตประจำบ้าน เพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสาร มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี จำนวน 2 จุดไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์

ตำบลป่าแมตเป็นตำบลที่ติดต่อกับตัวจังหวัดแพร่ ระยะทางห่างเพียง 700 เมตร จึงมีความสะดวกสบายในการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่งมีบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน และมีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
0.01s. 0.50MB