นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 336,512 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ตำบลมีเส้นทางการคมนาคมที่ติดต่อกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้

1. ติดต่อกับตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ ตามทางหลวงชนบท หมายเลข พร.4016 ถนนสาย บ้านหัวเมือง–บ้านสุพรรณ และตามทางหลวงชนบท หมายเลข พร.2023 สายรามคำแหง
2. ติดต่อกับตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ตามทางหลวง หมายเลข 101 ถนนยันตรกิจโกศล และตามทางหลวงชนบท หมายเลข พร.4016 ถนนสายบ้านหัวเมือง-บ้านสุพรรณ
3. ติดต่อกับตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ตามทางหลวง หมายเลข 1023 สายแพร่-ลอง และตามทางท้องถิ่นบ้านมหาโพธิ์
4. ติดต่อกับตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ตามทางหลวง หมายเลข 1023 สายแพร่-ลอง
- ถนนสายหลักเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของทางหลวง สายแพร่-ลอง
- ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนลูกรัง สภาพ ถนนบางสายมีการเสื่อมสภาพแต่ยังใช้งานได้ดี


โทรศัพท์

ประชากรตำบลป่าแมตส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) หรือ Smart Phone เพื่อติดต่อและเข้าถึงข่าวสาร โดยมีเสาสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 9 แห่ง มีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตประจำบ้าน เพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสาร มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี จำนวน 2 จุดไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์

ตำบลป่าแมตเป็นตำบลที่ติดต่อกับตัวจังหวัดแพร่ ระยะทางห่างเพียง 700 เมตร จึงมีความสะดวกสบายในการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่งมีบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน และมีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร


ไฟฟ้า

ตำบลป่าแมตใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100การประปา

ทุกครัวเรือนในตำบลป่าแมตทุกมีน้ำประปาใช้ โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย

1. การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 1,2,3,5,7,13
2. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 2
3. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 3,12
4. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 4
5. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 5,9,15
6. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 6,10
7. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 8
8. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 9,15
9. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 11
10. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 14
เปลี่ยนภาษา