นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 336,579 คน

สภาพสังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนบ้านสุพรรณ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 58 คน ประกอบด้วย
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 36 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 22 คน
2) โรงเรียนวัดน้ำโค้ง มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน
3) โรงเรียนบ้านน้ำชำ (ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านสุพรรณ)
4) โรงเรียนวัดมณีวรรณ (ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านสุพรรณ)


โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย
- ระดับอนุบาล 1 จำนวน 12 คน
- ระดับอนุบาล 2 จำนวน 17 คน
- ระดับอนุบาล 3 จำนวน 11 คน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต จำนวนเด็ก 32 คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโค้ง จำนวนเด็ก 34 คน


ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1) ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลป่าแมต มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 62 คน ประกอบด้วย
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 22 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 38 คน


การศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ มีจำนวนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,007 คน ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 869 คน ประกอบด้วย
- คณะนิติศาสตร์ จำนวน 216 คน
- คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการ) จำนวน 161 คน
- คณะรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) จำนวน 228 คน
- คณะสื่อสารมวลชน จำนวน 50 คน
- Pre-Degree (รายกระบวนวิชา) จำนวน 214

ระดับปริญญาโท จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 138 คน ประกอบด้วย
- คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จำนวน 81 คน
- คณะรัฐศาสตร์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) จำนวน 42 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จำนวน 15 คน


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลป่าแมต
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านน้ำโค้ง


ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/คลินิก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1) ร้านบ้านยาเภสัช หมู่ที่ 5
2) ร้านมหาโพธิ์เภสัช หมู่ที่ 5
3) คลินิกนายแพทย์วุฒิกร หมู่ที่ 7
4) สหคลินิก แพร่ยูดี เมดิคอล หมู่ที่ 7
5) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์วิมลวรรณ บ้านสุพรรณ หมู่ที่ 12

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลป่าแมตนับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่
ศาสนาคริสต์ อิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน (วัด) จำนวน 9 แห่ง
พุทธอุทยาน จำนวน 1 แห่งประเพณีและงานประจำปี

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลป่าแมตจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการทำศพ ประเพณีงานบวช (ชาวแพร่นิยมเรียกว่า “ปอย”) ประเพณีกิ๋นสลาก ประเพณียี่เป็ง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตานข้าวใหม่

การทำบุญประจำปีของหมู่บ้านต่างๆ เช่น ประเพณีไหว้สาครูบาจ้าว (บ้านน้ำโค้ง) ประเพณีไหว้สาพระธาตุแสงส่องหล้า (บ้านหนองใหม่) ประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่ศรีสุพรรณ (บ้านสุพรรณ) ประเพณีไหว้พระธาตุคำกลิ้ง (บ้านมหาโพธิ์) ประเพณีไหว้สาพระธาตุรัตนแสนเมือง (บ้านมณีวรรณ) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดต้นห้า) ประเพณีขึ้นพระธาตุดอยดู่แก้ว (บ้านมณีวรรณ)

เปลี่ยนภาษา