เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

ตำบลป่าแมตใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100การประปา

ทุกครัวเรือนในตำบลป่าแมตทุกมีน้ำประปาใช้ โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย

1. การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 1,2,3,5,7,13
2. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 2
3. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 3,12
4. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 4
5. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 5,9,15
6. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 6,10
7. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 8
8. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 9,15
9. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 11
10. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ให้บริการน้ำ หมู่ที่ 140.02s. 0.50MB